+ درباره ی شهری که دوستش می دارم
. امروز که هوای شهر ابری ست دلم میخواهد پنجره ی کیوسک رو برروی این شهر و مردمش باز کنم و سلام ی گرم تقدیمشون کنم . اینجا کیوسک تلفن نیست ، کیوسک نشریاتی ست ، نشریاتی منتقد ! منتقد به فضای شهری ، اجتماعی و گاهی فرهنگی . خدا میداند چقدر خوشحالم که دوباره قسمت شد جهت رفع عدم توجه به مسائل و حقوق شهروندی و شهرنشینی نقد بنویسم و به شدت امیدوارم این نقد ها سازنده باشن البته در این راه به همراهی دوستانی که از قدیم کیوسک را میشناسند و دوستانی که از امروز کیوسک رو خواهند شناخت، احتیاج دارم . بیایید بخاطر شهری که دوستش می داریم ریزتر به مسائل شهری نگاه کنیم .


جمعه 15 دی 1391

عنوان آخرین یادداشتها